Praca w Unii Europejskiej

Agencja Sparta specjalizuje się w rekrutacji kandydatów do pracy w Unii Europejskiej. Pośredniczymy w doborze pracowników dla firm mających siedzibę w Unii Europejskiej. Rekrutujemy pracowników do firm usługowych, od wykwalifikowanych specjalistów do pracowników fizycznych. Ułatwiamy załatwienie formalności zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Zapewniamy legalne zatrudnienie u pracodawców prowadzących firmy na terenie krajów członkowskich. Jako biuro pośrednictwa pracy za granicą dysponujemy wieloma ofertami pracy transgranicznej, w zróżnicowanych branżach. Zachęcamy do zapoznania się w siedzibie naszej agencji w Warszawie z naszymi aktualnymi ofertami pracy za granicą. 
Kandydat starający się o pracę za granicą musi posiadać:

 • dokument upoważniający do przekroczenia granicy (ważny paszport lub nowy dowód osobisty),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • kserokopię ostatniego świadectwa pracy,
 • kserokopię świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej.

Oczekujemy od pracownika:

 • komunikatywnej znajomości języka
 • gotowości podjęcia pracy na okres co najmniej trzech miesięcy,
 • dobrego stanu zdrowia,
 • sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

pracownik na tle flag unii

Grupa ludzi

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

Agencja pośrednictwa pracy Sparta jest firmą–córką polsko-ukraińskiej spółki budowlanej Sparta UA & PL. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników z Ukrainy. Dlatego też posiadamy wykwalifikowaną, sprawdzoną kadrę budowlaną, głównie pracowników budowlanych z Ukrainy. Sprostamy każdemu wyzwaniu budowlanemu. Działamy solidnie, szybko, terminowo. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Obsługiwaliśmy duże jak i małe inwestycje, np.: Wojskową Akademia Techniczna w Warszawie, Wojskową Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, ZOO w Warszawie, firmę Mezon, Pocztę Polską, Szpital w Pruszkowie, firmę N&m BAU GmbH oraz wiele mniejszych inwestycji. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z siedzibą naszej agencji Warszawie.

 

Legalizacja pracy cudzoziemców

Legalna praca w Polsce jest możliwa w przypadku osób, które przebywają na terenie Polski legalnie oraz posiadają uprawnienia do wykonywania pracy. Pod pewnymi warunkami cudzoziemiec może wykonywać legalnie pracę w Polsce bez posiadania dokumentu uprawniającego do pracy. Nasza agencja w Warszawie posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. Nasz wykwalifikowany personel wspomaga pracodawców w sprawnym przebrnięciu przez procedury administracyjne związane z rekrutacją pracowników [http://spartapraca.pl/dla-pracodawcy/rekrutacja-pracowników] z zagranicy, mające na celu zalegalizowanie pobytu oraz uzyskanie stosownych zezwoleń. 

 

Ważnie informacje

Ułatwienia dla cudzoziemców pracujących, mieszkających i studiujących w Polsce

Z dniem 1 maja 2014 r. weszły w życie rozwiązania prawne i instytucjonalne, które sprzyjają zatrudnianiu cudzoziemców. Wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec może już złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Wcześniej, kto chciał przedłużyć pobyt na terytorium Polski musiał z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.
Obowiązuje już jedno zezwolenie – zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Wcześniej to pracodawca, który chciał zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musiał ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie została zlikwidowana. Pracodawca nadal ma możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. Cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie musi już przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczające jest wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Od 1 maja 2014 r. obowiązują także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców jest już przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy. Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, a nie jak to było wcześniej na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Mogą oni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

 

Zatrudnianie cudzoziemców – wymogi wobec agencji pracy tymczasowej

Zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej wymaga przestrzegania szczególnych przepisów. Podmiot będący agencją pracy tymczasowej, zatrudniając cudzoziemca zobowiązany jest do przestrzegania w szczególności przepisów:
kodeksu pracy,
ustawy z 9.07.2003r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.
Ponadto, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, podmiot ten powinien uzyskać zezwolenie na pracę przez cudzoziemca, inna rzecz gdy zezwolenie to nie jest wymagane.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Do obowiązków podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, należą m.in. obowiązki:

zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest kierować obcokrajowców do pracy u pracodawcy użytkownika z uwzględnieniem warunków zawartych w zezwoleniach na pracę, w tym do pracodawcy użytkownika wskazanego w zezwoleniu, zatrudnienia przy pracach i na stanowisku wskazanych w zezwoleniu);
przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały;
przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę;
informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia;
zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
Dochodzenie roszczeń

W przypadku dochodzenia przez cudzoziemca roszczeń przeciwko nielegalnie zatrudniającemu go podmiotowi, ustawa wprowadza domniemania prawne oddziałujące na korzyść cudzoziemców. W przypadku dochodzenia wynagrodzenia ze stosunku pracy lub ustalenia istnienia stosunku pracy domniemywa się, że stosunek ten istniał przez okres co najmniej 3 m-cy. Natomiast jeżeli wykonywanie pracy powierzono cudzoziemcowi na innej podstawie niż stosunek pracy, stosować należy domniemanie, że należne mu wynagrodzenie zostało uzgodnione w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek udowodnienia okoliczności przeciwnych leży po stronie podmiotu powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Źródło: www.infor.pl

 

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz cudzoziemców

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.
W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik powinien uzgodnić z tą agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Pomimo że pracownik podpisuje umowę z agencją, jego bezpośrednim przełożonym jest pracodawca użytkownik.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Wybór procedury, w ramach której planujemy powierzyć wykonywanie pracy osobie pochodzącej zza tzw. „Wschodniej granicy” zależy m.in. od okresu planowanego zatrudnienia.

 

Procedura uproszczona
Obecnie możemy zatrudnić obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski). W tym celu w Urzędzie Pracy (właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy), co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia, należy złożyć:

1. dwa egzemplarze czytelnie wypełnionego formularza Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z podpisanym pouczeniem prawnym (bez śladów przerabiania, skreślania i powielania),

2. dokumenty wnioskodawcy (do wglądu):

 • dokument tożsamości,
 • wpis do KRS lub zaświadczenie CEIDG (dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (dla osoby prowadzącej gospodarstwo rolne).

Oryginał Oświadczenia z naniesioną wzmianką o rejestracji należy przekazać cudzoziemcowi. Będzie ono stanowiło podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, w celu wykonywania pracy w Polsce (w oparciu o umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną).

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
W przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy na okres powyżej 6 miesięcy, do właściwego Urzędu Pracy należy:

 1. zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec podając proponowany okres zatrudnienia,
 2. złożyć wniosek o wydanie „Informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.”

W przypadku informacji na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, do właściwego wojewody należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę przez cudzoziemca na terytorium RP (Typ A). We wniosku należy wskazać m.in. miejsce pracy, stanowisko, rodzaj pracy, wynagrodzenie brutto, a także okres zatrudnienia danego cudzoziemca. Do wniosku dołącza się:

 1. kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca,
 2. dowód uiszczenia opłaty do wniosku,
 3. dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy,
 4. informację starosty.

Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Oryginał decyzji o zezwoleniu na pracę należy niezwłocznie przekazać cudzoziemcowi. Po przepracowaniu 3 miesięcy na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy u tego samego pracodawcy, nie ma konieczności pozyskania informacji starosty.

Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia
Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (np. bez wymaganego zezwolenia, powierzenie innej pracy niż określona w zezwoleniu) stanowi czyn zabroniony i jest zagrożony grzywną w wysokości 3000–5000 zł, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. Dotkliwą konsekwencję dla pracodawcy stanowi także zakaz dostępu do niektórych środków unijnych lub zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa równowartości środków otrzymanych w ciągu ostatniego roku.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146).
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769).

Źródło: www.doradztwosadownicze.pl

 

Aktualności

Dla obcokrajowców: Zmiany w procedurze otrzymania karty pobytu z 1 kwietnia 2015 roku

Wciągu ostatniego roku ilość obcokrajowców w Polsce wzrosła. Na stronie woj. mazowieckiego są dane że w samym mazowieckim ilość wniosków na tymczasowe osiedlenie (karta czasowego pobytu) wzrosło o 180%.

Od 1 kwietnia 2015 złożyć wniosek do Urzędu od spraw obcokrajowców na Długiej 5 można będzie tylko przez wcześniejsze zapisanie się drogą elektroniczną albo przez telefon. W innym przypadku nie zostanie przyjęty wniosek.

Kontakty na zapisy: Tel.: 22 695 67 61 , 22 695 67 64 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Składać wnioski można też w innych miastach:

 • Ciechanów, przy ul. 17 Stycznia 17, parter, hala 9
 • Płock, przy ul. 3 Maja 16, parter, pokój 10
 • Siedlce, przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14
 • Ostrołęka, przy ul. Gorbatowa  15, parter, pokój 46B
 • Radom, przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261

Czas oczekiwania na decyzje wzrósł do 2 – 3 miesięcy. Jeżeli termin ważności wizy kończy się, Urząd potwierdza legalność pobytu pieczątką w paszporcie.

 

Duży wzrost zatrudnienia obywateli Ukrainy

Rok 2014 okazał się rekordowym nie tylko pod względem ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W zeszłym roku powiatowe urzędy pracy dokonały rejestracji ponad 387 tysięcy wniosków o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcom. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost sięgnął aż 64 procent. W ramach tej procedury polscy pracodawcy mogą zatrudniać bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywateli 6 państw, jednak dominującą narodowością są tu zdecydowanie obywatele Ukrainy. Taka sytuacja nie powinna jednak zaskakiwać.

Przedłużająca się wojna w Ukrainie ze względu na agresję Rosji ma negatywny wpływ na gospodarkę kraju oraz prowadzi do dewaluacji miejscowej waluty. Migracja do sąsiednich krajów staje się jednym z ważnych sposobów poprawy domowego budżetu. Część mężczyzn widzi też w migracji ucieczkę od mobilizacji do wojska.

Rosnący napływ pracowników z Ukrainy jest podyktowany nie tylko bieżącą sytuacją geopolityczną na Ukrainie, ale też lepszą koniunkturą polskiej gospodarki. Wzrost zaobserwować można w szczególności w branżach charakteryzujących się wysoką pracochłonnością, zwłaszcza przy pracach sezonowych. Sektorem zatrudniającym niezmiennie najwięcej cudzoziemców pozostaje rolnictwo – 2014 rok zakończył się wynikiem ponad 178 tysięcy zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, z których większość (176 tysięcy) dotyczyło obywateli Ukrainy. Oznacza to wzrost na poziomie 50 procent w porównaniu do 2013 roku. Również gospodarstwa domowe bardzo rzadko decydują się na zatrudnianie obywateli innych państw. Na 12 783 wniosków złożonych w 2014 roku obywatele Ukrainy byli rejestrowani aż 12 525 przypadkach (wzrost o 120 procent w porównaniu z 2013 rokiem).

Odżyła również branża budowlana, w której zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich w 2013 roku osiągnęło najgorszy od wielu lat wynik. Tym samym 54 tysiące oświadczeń zarejestrowanych przez firmy budowlane w ubiegłym roku oznacza wzrost o 84 procent w porównaniu do trudnego dla sektora roku 2013. Dynamicznie rośnie zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego. Firmy produkcyjne, szczególnie w przemyśle spożywczym coraz chętniej korzystają z usług pracowników z Ukrainy. W efekcie przemysł przetwórczy zanotował rekordowy, ponad dwukrotny wzrost liczby rejestrowanych oświadczeń (44151 wniosków w 2014 roku, w porównaniu do 17739 w roku poprzednim).

Polscy pracodawcy chętniej niż do tej pory zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Na przestrzeni dwóch lat sektor IT/ICT odnotował wzrost zapotrzebowania na pracowników z państw trzecich w ramach procedury oświadczeń z 460 wniosków zarejestrowanych w 2012 roku, 686 w 2013, do 3227 wydanych w roku ubiegłym. Oznacza to około pięciokrotny przyrost zapotrzebowania na pracę w skali roku. Dynamicznie rośnie również zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Tylko w 2014 roku zarejestrowano 4399 oświadczeń, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (1452 w 2013).

Źródło: www.egospodarka.pl

 

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców – studentów i doktorantów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (projekt z 3 marca 2015 r.), które zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Ważną zmianą, jaką projektodawca zawarł w stosunku do tekstu obecnie obowiązującego rozporządzenia, jest możliwość wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę przez studentów studiów stacjonarnych w okresie 3 miesięcy wakacyjnych (lipiec – wrzesień). Możliwość ta zostanie rozszerzona także na uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. W obu przypadkach studenci będą mogli pracować cały rok, a nie tylko w miesiącach wakacyjnych.

Podsumowując, bez zezwolenia i przez cały rok kalendarzowy będą mogli pracować studenci oraz doktoranci, którzy przebywają w naszym kraju na podstawie wizy w celu odbycia studiów. W obecnym stanie prawnym możliwość pracy bez zezwolenia przez cały rok mają jedynie studenci i doktoranci posiadający zezwolenie na pobyt w związku ze studiami, natomiast ci studenci, którzy na podstawie wizy przebywają na terenie RP mogą podjąć pracę jedynie w okresie trzech miesięcy wakacyjnych. W praktyce, jak przestawił resort pracy, zmiana ta będzie odnosiła się do studentów oraz doktorantów przybywających w Polsce na podstawie wizy wydanej celem odbycia studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, lub studiów jednolitych.

Zgodnie z projektem usunięty zostanie warunek, aby w przypadku okazjonalnych wykładów, referatów lub prezentacji o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej osoby je wygłaszające zachowywały miejsce stałego pobytu za granicą. Resort pracy przewiduje także usunięcie przepisu dotyczącego studentów i uczniów skierowanych do odbycia praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, zorganizowanych w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą lub zawodową a pracodawcą, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Jak wskazuje praktyka, obecnie zapis ten nie jest wykorzystywany.

Co istotne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza doprecyzować przepis w zakresie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Projektowany zapis w sposób wyraźny wskazuje, iż okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. Tak skonstruowany przepis wyeliminuje pojawiające się wątpliwości organów odnośnie skutków posiadania oświadczenia niezgodnego z rzeczywistymi warunkami pracy.

Z treści uzasadnienia do rozporządzenia wynika, iż przewidywanym terminem wejścia w życie projektowanych zmian jest 1 maja 2015 roku. Przepis przejściowy projektu zapewnia możliwość kontynuacji pracy bez zezwolenia na zasadach określonych w rozporządzeniu z 20 lipca 2011 r., jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: www.biznes.gov.pl