Leasing pracowniczy

Jeśli potrzebujesz pracownika zgłoś się do agencji Sparta. Posiadamy w swojej bazie pracowników stałych i sezonowych różnych zawodów i kwalifikacji. Usługa leasingu pracowniczego polega w pierwszej kolejności na weryfikacji pracowników według określonych przez Klienta kryteriów. Wybranych kandydatów szkolimy w zakresie specyfiki branży i firmy Klienta. Zapewniamy stała opiekę koordynatora. W ramach reklamacji na Państwa życzenie przeprowadzam kolejną rekrutację w celu wymiany niespełniającego oczekiwań pracownika.
Klient, będący pracodawcą użytkownikiem, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników tymczasowych, którą przekazuje do naszej agencji. Na tej podstawie w ciągu 3 dni wystawiona zostanie faktura wraz ze zbiorczą ilością godzin przepracowanych przez pracowników oddelegowanych przez agencję Sparta. W uzgodnionym z pracownikiem terminie firma wypłaca delegowanemu pracownikowi pensję, która nie może różnic się od wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na tym samym lub podobnym stanowisku u pracodawcy użytkownika. W odróżnieniu od outsourcingu pracowniczego, który regulowany jest przepisami cywilnoprawnymi, stosunek pracy ma tutaj charakter trójstronny, obejmujący: pracodawcę użytkownika, agencję pracy oraz pracownika tymczasowego i realizowany jest na gruncie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 

dwie osoby podające sobie dłonie

 

Dwóch mężczyzn ściskających dłonie

 

Plusy leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy to korzystna dla pracodawcy forma pozyskania pracowników. Najważniejsze plusy leasingu pracowniczego polegają na tym, że:

  • pracodawca oszczędza czas i pieniądze związane z kosztami rekrutacji i selekcji pracowników, a tym samym obniża koszty pracy,
  • pracodawca ma możliwość elastycznego zatrudniania pracowników na określony czas albo do określonych projektów,
  • pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracownika, a zobowiązania wynikające z kodeksu pracy przejmuje agencja pośrednictwa pracy.

 

Precyzyjne zapisy umowne w umowie leasingu pracowniczego

Jako profesjonalna agencja pośrednictwa pracy oferujemy transparentne warunki współpracy i precyzyjne zapisy umowne w umowie leasingu pracowniczego. W umowie zawieranej pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, który wynajmuje pracowników do pracy tymczasowej, a naszą agencją szczegółowo formułujemy prawa i obowiązki stron, a także inne istotne elementy umowy najmu pracownika, m.in. rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu oraz wymagane na danym stanowisku pracy kwalifikacje, a także planowany okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy. Umowa leasingu pracowniczego określa również miejsce wykonywania pracy przez wynajmowanego pracownika. Ustalenia w formie pisemnej wymagają również warunki wykonywania pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwota wynagrodzenia za pracę, proponowana przez pracodawcę użytkownika. W razie dodatkowych pytań dotyczących szczegółowych warunków współpracy z naszą agencją w Warszawie serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu!